Regulament concurs ”Castiga o invitatie la BRIFT - Cocktail Festival", din perioada 01.10-15.10.2022


Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului

Organizatorul concursului ”Castiga o invitatie la BRIFT – Cocktail Festival” (denumit in cele ce urmează „Concursul “): Marcos Bar Concept S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei, nr.147-153, Spatiul SAD07, Sector 5, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/5741/2011, CUI RO28461454, cont bancar RO87INGB0000999909975310, deschis la ING Bank reprezentata legal de Domnul Marius Cristian Gogoasa, in calitate de administrator;
in aparteneriat cu:
SC ALFA 98 S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Strada Calea 13 Septembrie 128 A, Bloc P 44, Scara A, Etaj 7, Ap. 32, Sector 5, înregistrată la registrul comerțului sub nr J40/11236/1998, CUI 11185869, atribut fiscal RO, cont bancar RO85 RZBR 0000 0600 0066 3798 deschis la RAIFFEISEN BANK sucursala Sebastian, reprezentată legal de Domnul Bogdan Iliescu, în calitate de administrator.
1.1 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.
1.2 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului www.brift.ro, sectiunea Regulamente.

Art.2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat pe platforma online www.alfadrink.ro in perioada 01-15 octombrie 2022. Platforma online este operată de către SC ALFA 98 S.R.L.

Art.3 – Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani.
3.2. Se pot inscrie la concurs doar persoane cu adresa de mail valida.
3.3. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii organizatorilor, precum precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/ sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

Art.4 – Modul de desfasurare si mecanica concursului

4.1 Concursul constă în posibilitatea acordată Participanților care achiziționează bauturi alcoolice în perioada de desfășurare a Campaniei (“Condițiile de Eligibilitate”) de pe platforma www.alfadrink.ro de a participa la o tragere la sorți în urma căreia Participanții extrași pot câștiga anumite premii descrise mai jos.
4.2 La acest concurs vor exista 10 castigatori a cate o invitatie dubla pentru ambele zile la BRIFT – Cocktail Festival.
4.3 Pentru a participa la concurs, Participantii trebuie sa achiziționeze de pe site-ul www.alfadrink.ro bauturi alcoolice din categoriile: vodka, rom, gin si whiskey, in valoare de minim 300 lei.
4.4 10 participanti vor fi extrasi prin tragere la sorti, cu ajutorul platformei online https://www.random.org/
4.5 Numele castigatorilor vor fi anuntate printr-o postare pe paginile de Facebook si Instagram BRIFT, detinute de Organizatorul SC Marcos Bar Concept SRL, pe data de 16.10.2022, intervalul orar 12:00-18:00.
4.6 Daca persoana desemnata castigatoare nu isi revendica premiul – trimitand un mesaj privat Organizatorului in decurs de 24 de ore de la anuntarea numelui castigatorului in postarea de concurs -sau renunta la premiul castigat, un nou castigator va fi extras, printr-o noua tragere la sorti.
4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurioase, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.
4.8 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru eventualele bug-uri sau probleme de functionare ale platformelor pe care le foloseste pentru desemnarea si anuntarea castigatorilor (Facebook, Instagram, https://www.random.org/).

Art.5 – Premiul Concursului

5.1 Premiul concursului consta in 10 invitatii duble pentru 2 zile la Evenimentul BRIFT Coctail Festival, desfasurat in perioada 18-19 octombrie 2022, intervalul 12:00-21:00, zilinic, la Bucuresti – Expirat Halele Carol, oferite astfel: o invitatie dubla participantului desemnat castigator.
Valoarea invitatiei: 240 ron.
5.2 Premiul se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.
5.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. 5.4 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.
5.5 Castigatorul trebuie sa vina insotit de persoana careia vrea sa ii ofere a doua inviatatie. Insotitorul trebuie sa fii implinit varsta de 18 ani la data de 18.10.2022. Fiecare dintre ei va primi pe baza buletinului de identitate, o bratara de acces, valabila in ambele zile ale Evenimentului.

Art. 6 – Responsabilitate

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
6.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
6.3 In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
6.4 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.
6.5 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.
6.6 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
6.7 In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o alta persoana numai in baza unui mesaj privat din partea castigatorului, in care renunta la premiu si furnizeaza numele complet al persoanei. Prin transmiterea mesajului, Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana desemnata in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.
6.9 Prin participare, participantii confirma ca au varsta de cel putin 18 ani.
6.10 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru eventualele bug-uri sau probleme de functionare ale platformelor pe care le foloseste pentru desemnarea si anuntarea castigatorilor (Facebook, Instagram, https://www.random.org/)

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.
7.2 Legea aplicabila este legea romana.

Art. 8 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

8.1 Cadrul legal general care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Regulamentul European General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”). 8.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat pe www.alfadrink.ro, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de SC Marcos Bar Concept SRL, astfel incat tu sa ai acces la concurs, iar noi, direct sau prin partenerii nostri, sa te putem informa cu privire la premiile oferite in cadrul concursului.
8.3 SC Marcos Bar Concept SRL, prelucreaza exclusiv datele cu caracter personal furnizate de tine, in contextul inscrierii la Concurs si doar in urmatoarele scopuri: derularea Concursului, informarea participantului castigator, inmanarea premiului, conform legii aplicabile. Premiul va fi predat în baza unui proces verbal de predare-primire. Datele tale cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrarii sunt: 1. a) Numele 2. b) Prenumele 3. c) Adresa de email. Perioada de stocare a datelor castigatorului este de 10 ani, din ratiuni financiar contabile. Restul datelor se sterg in termen de 30 de zile dupa incheierea evenimentului.
8.4 Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum si pentru adresarea oricarei intrebari, comentariu sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, participantii se pot adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, la adresa de posta electronica: pr@barsolutions.ro sau în scris, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat la adresa Organizatorului SC Marcos Bar Concept SRL menționată în secțiunea 1.
8.5. În măsura în care Participanții doresc să înainteze o plângere cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator a datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa atât Organizatorului cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

Art. 9 – Incetarea concursului

9.1. Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. *Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.
9.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
10.3 Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa de e-mail a Organizatorului la pr@barsolutions.ro – pana pe data de 15.10.2022, ora 12:00. Sesizarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.